تصرف عدوانی

 

تصرف عدوانی به معنای سلطه و چیره ی فرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به واسطه ی چیزی بر مال یا ملک دیگری ایجاد می نماید.

در بیان کامل تر به معنای گرفتن ملک از نزد مالک آن با اعمال زور و به طور غیرقانونی گفته می شود و این به معنی سلب یک حق قانونی از فردی که با اجرای یک قرارداد به عنوان مالک آن شناخته می شود می باشد.

 

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی :  می بایست ابتدا دعاوی مشابه رفع تصرف تحت عناوین حقوقی و کیفری به اختصار بیان گردد . عنوان مجرمانه کیفری مشابه علاوه بر جرم تصرف عدوانی دو عنوان مجرمانه دیگر ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق نیز قابل طرح شکایت می باشد که مبنای قانونی آن ماده ۶۹۰ […]