تصرف عدوانی

 

تصرف عدوانی به معنای سلطه و چیره ی فرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به واسطه ی چیزی بر مال یا ملک دیگری ایجاد می نماید.

در بیان کامل تر به معنای گرفتن ملک از نزد مالک آن با اعمال زور و به طور غیرقانونی گفته می شود و این به معنی سلب یک حق قانونی از فردی که با اجرای یک قرارداد به عنوان مالک آن شناخته می شود می باشد.

 

نوشته‌ها

تصرف عدوانی

دعوای تصرف : اگر خواهان به اعتبار تصرفات سابق بر حق موضوع و منشا دعوا و ادعای علیه خوانده دایر بر استفاده عملی و مادی و یا تحت اختیار داشتن شی یا حق مورد ادعا را نماید دعوا دعوای تصرف است. در این راستا مقنن به متصرف سابق مال غیر منقول که مال او به […]

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی :  می بایست ابتدا دعاوی مشابه رفع تصرف تحت عناوین حقوقی و کیفری به اختصار بیان گردد . عنوان مجرمانه کیفری مشابه علاوه بر جرم تصرف عدوانی دو عنوان مجرمانه دیگر ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق نیز قابل طرح شکایت می باشد که مبنای قانونی آن ماده ۶۹۰ […]