تعدد زوجین

 

تعدد زوجین به معنی چند همسر داشتن مرد می باشد و از نظر رویکرد قانونی یک وضعیت قانونی است که به عنوان واقعیتی موجود در جهان باید مورد پذیرش قرار گیرد.

از عوامل اصلی تعدد زوجات در اسلام میتوان به یکی از آیه های موجود در سوره ی نساء در قران اشاره نمود.

در اسلام تعدد زوجات در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که صلح و تعادل درمیان تمامی افراد از طرف زوج برقرار گردد.

نوشته‌ها

وکیل ازدواج مجدد

ازدواج مجدد: تعدد زوجات از جمله مباحثی است که انتقادات و مخالفان بسیاری را به خود معطوف کرده. مخالفان می گویند: عشق و احساسات قابل تقسیم بندی نیست و چندهمسری کانون خانواده را به میدان جنگ تبدیل می‌کنند . از طرفی دیگر موافقان نیز می‌گویند: ممکن است زن نازا باشد در این صورت نمی‌توان شوهر […]