تغییر سن

 

عملیات تغییر سن از زیرمجموعه امور حسبی به شمار می رود

این عملیات در صورتی رخ می دهد که شخص متقاضی مدعی تفاوت سن واقعی خود با سنی که در شناسنامه اش قید شده می باشد.این عملیات تنها با در دست داشتن مدارک و قرائن قوی رخ می دهد و قضات در این موضوعات بسیار سخت گیرانه عمل کرده و اقدام به تصحیح می پردازند. در صورت در دست داشتن مدارک قوی فرد با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود به شعبات دادگستری یا فرمانداری شهر سکونت خود مراجعه نماید.

 

نوشته‌ها

وکیل تغییر سن

وکیل تغییر سن:   وکیل تغییر سن : ثبت مشخصات افراد در شناسنامه از دوره پهلوی در ایران اجباری شد اما باید یادآوری کرد برخی از خانواده‌ها با این تغییرات و این قانون مخالف بوده و یا اهمیت آن را درک نکرده و تنها از روی اجبار اقدام به دریافت شناسنامه برای خود و فرزندان […]