تغییر کاربری

 

تغییر کاربری از موارد تخلف مورد استفاده در ملک ها و زمین های کشور می باشد و تعریف آن به طور کلی به معنی بهره برداری و استفاده از ملک بغیر از آن شکلی که در پروانه ی ساخت برای آن مدنظر گرفته شده است

از موارد شایع این تخلف میتوان به ساخت و ساز در زمین های زراعتی و یا ساخت ملک تجاری در مکانی غیر تجاری نام برد.

نوشته‌ها

وکیل تغییر کاربری اراضی

همانطور که میدانیم زمین دارای وسعت محدودی بوده و هرگز بر میزان آن افزوده نمی شود فلذا هر چه جمعیت کره زمین رو به افزایش باشد تقاضا برای دریافت زمین نیز بیشتر می شود . به دیگر سخن از زبان علم اقتصاد خاک و زمین منبعی از عرضه ثابت و محدود است اما تقاضا برای […]