تقسیط مهریه

 

طبق قانون ایران و امر قانونگذار اگر مرد در پرداخت مهریه ی زن ناتوان باشد و توان مالی آن را نداشته باشد، دادگاه اقدام به تقسیم بندی مهریه می کند تا مرد بتواند طبق این تقسیم بندی به پرداخت مهریه بپردازد 

نوشته‌ها

وکیل اعسار از پرداخت مهریه

وکیل اعسار از پرداخت مهریه: قبل از شرح عنوان فوق الذکر لازم است تا بدوأ به تعریف اعسار بپردازیم و سپس به شرح مطلب مدنظر بپردازیم. تعریف اعسار از منظر لغوی اعسار که از ریشه عسرت می آید، از منظر لغوی به نداری و مشقت و تنگدستی است و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که […]