تقسیم ترکه

 

طبق قانون در صورتی که تعداد وراث زیاد باشد هر فرد می تواند از دادگاه درخواست تقسیم ارث برای خود بکند و دادگاه نیز با توجه به نوع پرونده مجوز به تقسیم ارث برای فرد می دهد

نوشته‌ها

مهر موم ترکه

مهر موم ترکه : در تعریف علم حقوق، مهروموم ترکه اقداماتی است که از طرف قوای حاکمیت انجام میگیرد ، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه (آنچه که از شخص مرحوم به جا می ماند) ممنوع ‌شوند بدیهی است هدف از این امر حفظ اموال و رعایت عدالت می باشد […]

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه: مفهوم ترکه آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی فقط دارایی […]

نکاتی درباره دستور فروش

نکاتی درباره دستور فروش : در مشاوره حقوقی های قبل در خصوص دستور و حکم و تفاوت های آن به صورت کامل بحث مطرح گردید (دستور تخلیه و حکم تخلیه ) در حال حاضر موضوع دستور فروش است به معنی آنکه دادگاه به تشخیص خود دستور میدهد ملکی به فروش برسد حال آنکه این عنوان […]