تمکین خاص

 

به طور کلی تمکین خاص به تمکین زناشویی زن از مرد در زندگی زناشویی شان گفته می شود و طبق عرف  وقانون زن باید زمینه ی برطرف شدن تمامی نیاز های متعارف و ممکن مرد را ایجاد کند . البته این امر بسته به زمان و مکان و عرف معین برای زن می باشد و بی چون و چرا نیست و همین موضوع شرایطی را برای زن ایجاد می کند که  می تواند تمکین نکند.

طبق قانون قانونگذار تمکین خاص را از وظایف زن دانسته ولی شرایط و قرائن مشخصی را نیز برای آن مطرح نموده مانند اینکه زن می تواند شرط کند تا زمانی که مهر به او پرداخت نشده تمکین خاص انجام ندهد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد . مشاوره حقوقی الزام به تمکین تمکین عام تمکین عام عبارت است از […]