تنصیف

 

تنصیف اموال شرطی است که در اسناد نکاح قید می گردد و با این مضمون که در صورت عدم طلاق از ناحیه زوج ایشان می بایست علاوه بر مهریه و حقوق مالی زوجه نیمی از دارایی خود را که از تاریخ عقد نکاح تا زمان طلاق به دست آورده است را به زوجه واگذار نماید . هر چند این شرط در مواردی دارای ایراد است چرا که شرط مندرج تا حدودی دارای ابهام است لیکن به هر ترتیب معرفی اموال بر عهده زوجه می باشد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره تنصیف دارایی

تنصیف دارایی چیست ؟ تنصیف دارایی بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نیست را در ضمن عقد ازدواج خود لحاظ کنند.  شرایط ضمن عقدمطابق با بند الف در سند ازدواج : چنانچه طلاق بنا به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق […]