تنفیذ

 

در عالم حقوق اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال و همچنین اجرای حکم را تنفیذ میگویند که مقصود از اعتبار بخشی امضاء ، اجازه کردن و در کل تآیید است مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک یا تنفیذ عقد مکره و…

اشخاص جهت اخذ تآیید از دادگاه نسبت به اصالت و صحت قرارداد ، دعوای تنفیذ قرارداد را مطرح میکنند که ازجمله مهم ترین شرایط طرح دعوای تنفیذ ،وجود قرارداد بین طرفین دعواست.

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]