تهمت

 

به نسبت دادن های نابه جا و استفاده از کلمات و صحبت های توهین آمیز به قصد تخریب و تنزیل درجه ی شغل ، صنف، شخص و یا موضوعات دیگر به کار رود تهمت گفته می شود که بار حقوقی داشته و در صورت انجام آن شخص مجرم شناخته شده و نسبت به موضوع ، مورد مجازات قرار می گیرد.

این عمل باعث بوجود آمدن تصویر و نمایه ای منفی برای موضوع مورد حجوم تهمت واقع شده می شود و می تواند عواقب بدی را برای ایشان بوجود آورد.

نوشته‌ها

هتک حرمت

مفهوم هتک حرمت در ادبيات راجع به هتک حرمت ،حرمت اشخاص به دو گونه تقسيم مي شود : گاهي منظور از حرمت احترامي است كه يك شخص به صرف انسان بودن از آن برخوردار است كه جنبه شخصي و ذاتي دارد و معمولا به (آبرو) تعبير ميشود كه عمدتا جنبه معنوي دارد و تنها اشخاص […]