توقیف اموال

 

توقیف اموال به معنی جلوگیری از نقل و انتقال آنها در جهت پرداخت طلبکار می باشد که در خصوص اموال غیر منقول از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد به ترتیبی که بر روی سند ملک بازداشت بیت شده و امکان نقل و انتقال پلاک ثبتی مذکور ممکن نیست و در خصوص اموال منقول مال در اختیار شخص ثالثی به عنوان امین و یا انبار و یا پارکینگ سپرده شده تا نسبت به حکم اصلی تعیین تکلیف گردد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه چک

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در ابتدا تعریف قانونی چک بیان می گردد ، مطابق قانون صدور چک و قانون تجارت چک برگه ای است که در جهت معاملات و امور بازرگانی به دارنده اجازه برداشت آن را از حساب جاری بانک صادر کننده می‌دهد. مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در متن چک […]