زخم های ایجاد شده در بدن به وسیله ی الات جرح و مانند ان را جراحت گویند که عمده ی احکام مربوط به جنایات در مبحث قصاص و دیات مطرح شده است.دیه جراحات سر و صورت در ماده ی709 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که شامل حارصه ،دامیه ،متلاحمه، سمحاق ،موضحه ،هاشمه ، منقله، مآمومه و دامغه میباشد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی : گردشکار متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر […]