جعل

جعل به هر اقدامی اطلاق می شود که بر خلاف واقعیت باشد و به نوعی دروغی را شبیه به حقیقت برای فریب افراد ارائه نماید و از این رهگذر منافعی نصیب فرد جاعل گردد .

ممکن است جعل نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد و یا جعل نسبت به یک عکس و یا صدا صورت گیرد ، آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مصادیق جعل بیان شده به نوعی بوده که بنظر می رسد قانون گذار صرفاً به جعل نوشته توجه نموده است .

در مواردی نیز ممکن است جعل برخی اشیاء خود عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد مانند جعل اسکناس و یا جعل سکه و مواردی از این قبیل .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و […]

نکاتی درباره استفاده از سند مجعول

در خصوص مشاوره حقوقی استفاده از سند مجعول میبایست ابتدا اسناد مجعول را تعریف کنیم عناصر و ارکان این جرم را به تفکیک بیان کرده و سپس نحوه رسیدگی به آن را در دادسرا و دادگاه بیان نمایید البته مشخص است . نکاتی درباره استفاده از سند مجعول هدف از ایجاد یک سند جعلی سوء […]