جرائم به دو دسته کلی جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت تقسیم میشوند .جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که جنبه خصوصی دارند و تعقیب متهم در این گونه جرائم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است ولی جرانم غیر قابل گذشت جرائمی با جنبه عمومی هستند که در واقع منجر به اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه میشوند که پیگیری این دسته جرائم توسط مقام قضایی بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی صورت میگیرد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی : گردشکار متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر […]