جهیزیه در فرهنگ ایرانیان به گفته می شود از خانه پدر خود به منزل مشترک می آورد و به این ترتیب خانواده عروس نیز حمایت خود را از شروع زندگی مشترک با این اقدام اعلام مینمایند . در قانون الزامی به تهیه جهیزیه نبود لیکن برابر عرف منطق مختلف ایران تهیه برخی لوازم اولیه زندگی مشترک را خانواده عروس می پذیرد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره حقوق خانواده

نکاتی درباره قانون خانواده نکاتی درباره حقوق خانواده : میخواهیم در این مطلب به برخی از نکات مهم و کاربردی موجود در قانون خانواده که مربوط به مباحث حقوق خانواده است در زمینه های مختلف بپردازیم. نکاتی در خصوص اشتغال همسر (زوجه) در حقوق خانواده : * در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه کار […]