جراحتی در حد خراشیدگی پوست بدون جریان خون است وبا توجه به این که درکدام قسمت بدن ایجاد شود دیه ان متفاوت است.

جراحت حارصه اگر در عضوی از اعضاء بدن غیر از سر و صورت واقع شده باشد،اگر ان عضو دارای دیه مشخص باشد ،دیه به نسبت یکصدم از دیه ان عضو تعیین میگردد و اگر دیه معین نداشته باشد ارش تعیین میگردد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی : گردشکار متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر […]