حق توکیل به معنای اجازه اعطای وکالت به شخص دیگری است . مطابق قانون اشخاصی که وکالت از شخص دیگری دارند در صورتی که در متن وکالتنامه حق توکیل به ایشان اعطا شده است می تواند موضوع وکالت را به شخص ثالثی واگذار نمایند در خصوص وکالت به وکیل دادگستری نیز همین موضوع صادق است و تنها وکیلی حق اعطای وکالت موضوع حقوقی موکل خود را دارد که خود در وکالتنامه حق توکیل به غیر داشته باشد .

نوشته‌ها

مشاور حقوقی

مشاور حقوقی : امروز به دلیل وجود مشکلات متعدد معیشتی و روزمره افراد گاهاً با کمبود وقت مواجه گشته و از طرفی دیگر به دلیل شرایط کنونی جامعه و اکثر افراد دچار مشکلات حقوقی نیز می گردند. با توجه به این شرایط مشاور حقوقی می تواند بهترین راه حل ممکن باشد . زیرا افراد می […]