مطابق شرع مقدس حقوق زوجین نسبت به یکدیگر مشخص شده است یکی از این حقوق حق طلاق است بدین معنی که صرفاً من می تواند از این حق استفاده نماید و به زندگی زناشویی پایان دهد با این مهم که این حق نه قابل انتقال است و نه قابل اسقاط پس صرفاً مرد می تواند به عنوان نمایندگی به زن وکالت دهد که هر زمان تمایل داشت بتواند از این حق به نفع خود و با وکالت اعطایی استفاده نماید .

نوشته‌ها

وکیل ازدواج مجدد

ازدواج مجدد: تعدد زوجات از جمله مباحثی است که انتقادات و مخالفان بسیاری را به خود معطوف کرده. مخالفان می گویند: عشق و احساسات قابل تقسیم بندی نیست و چندهمسری کانون خانواده را به میدان جنگ تبدیل می‌کنند . از طرفی دیگر موافقان نیز می‌گویند: ممکن است زن نازا باشد در این صورت نمی‌توان شوهر […]

نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه و یا طلاق از ناحیه زوجه به عنوان مشاوره حقوقی دیگری است که در این خصوص ذکر مواردی ضروری به نظر می رسد در راستای مشاوره طلاق از طرف زوجه باید در ابتدا موارد عسر وحرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره نمود ، عسر و حرج یعنی شرایطی که […]