تاخیر تادیه به معنی دیر کرد در پرداخت دین ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تاخیر تادیه پرداخت دیون تعیین تکلیف نموده است و تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید و خسارت تاخیر تادیه الباقی دیون از تاریخ مطالبه (اظهارنامه ، دادخواست و… ) محاسبه می گردد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله در خصوص استرداد ثمن معامله بدواً می بایست شرایط مبایعه نامه مورد بررسی قرار گیرد لیکن با دو عبارت قولنامه و مبایعه نامه روبرو هستیم و بهتر است تفاوت قولنامه و مبایعه نامه مشخص گردد . قولنامه در اصطلاح قولنامه به قرار دادی اطلاق می شود که ناقل مالکیت نبوده و صرفاً […]