خیانت به معنای پیمان شکنی وپشت کرن بهتعهدی است که فردی با افراد دیگر ویاجامعه میبندد خیانت در موضوعات مختلفی مانند: خیانت در ازدواج وهمسر.خیانت در امانت وخیانت به کشور مورد بحث قرار میگیرد.

نوشته‌ها

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت خیانت در امانت جزو جرایمی است که به صورت مستقیم و بدون هرگونه تغییری از آن استفاده می شود و به صورت واضح و ساده بیان شده است در قانون این جرم با ماده ی 647 قانون تعزیرات اسلامی که در سال 1375 تصویب شده است شناخته می شود و می […]