دفترخانه طلاق مانند دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می نمایند و اصولا تمامی طلاق های صادره توسط دادگاه می بایست در دفاتر رسمی طلاق ثبت گردد که جنبه قانونی یافته و هرچند ممکن است صیغه طلاق توسط طرفین و یا خارج از دفتر خانه طلاق نیز جاری گردد لیکن دفاتر اسناد رسمی طلاق موظف هستند خود نیز قبل از ثبت طلاق صیغه طلاق را با رعایت شرایط شرعی جاری نمایند .

نوشته‌ها

نکاتی درباره طلاق توافقی

نکاتی درباره طلاق توافقی : در خصوص مشاوره حقوقی طلاق توافقی باید اینطور بیان نمود این نوع از طلاق به عنوان شایع ترین نوع طلاق در محاکم شناخته می شود چرا که طرفین خارج از دادگاه در خصوص کلیه شرایط و روابط مالی خود از جمله مهریه نفقه اجرت المثل و جهیزیه به صورت کامل […]