ا عنایت به این امر که ابلاغ اوراق قضایی از طریق سیستم ابلاغ الکترونیک صورت می گیرد و از طرفی تمامی مراکز استان ها نیز به سیستم یکپارچه ثبت دادخواست الکترونیک بدوی ، واخواهی و تجدید نظر خواهی مجهز شده اند ، قوه قضاییه تمهیداتی پیش بینی نموده که دفاتر با قابلیت انجام اقدامات فوق تاسیس شود و مردم با مراجعه به این دفاتر قضایی بدون مراجعه به دادگستری و سردرگمی اقدامات بایسته مربوط به پرونده قضایی خود را به انجام برسانند .

نوشته‌ها

نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه و یا طلاق از ناحیه زوجه به عنوان مشاوره حقوقی دیگری است که در این خصوص ذکر مواردی ضروری به نظر می رسد در راستای مشاوره طلاق از طرف زوجه باید در ابتدا موارد عسر وحرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره نمود ، عسر و حرج یعنی شرایطی که […]