طبق قانون افراد هنگامی که تعهد به انجام عملی می دهند، در صورت انجام ندادن اعمالی که باید انجام دهند ، به مجازات مربوط به آن که در قانون گفته شده دچار میشوند

نوشته‌ها

وکیل الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد الزام به انجام تعهد : در همه معامله ها و قراردادهای ملکی از جمله مشارکت در ساخت و ساز و اجاره و….. برای طرفین قرارذاد تعهداتی شکل می گیرد که ملزم به انجام آنها هستند . در شرایطی که یکی از طرفین از اجرا و انجام تعهدات خودداری کند ، کسی […]