راهزنی عملی مجرمانه است که از مصادیق و زیر مجموعه سرقت قلمداد می شود در شرع اسلام به راهزن قطاع الطریق گفته می شود که البته مجازات این جرم ممکن است در شرایطی به عنوان محاربه شناخته شود و البته در شرایطی که محارب شناخته نشود مطابق ماده 653 قانون مجازات اسلامی به حبس از 3 سال تا 15 محکوم خواهد شد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره سرقت

در خصوص مشاوره حقوقی سرقت می توان اینطور بیان نمود سرقت از جمله جرایمی است که هم در شرع مقدس و هم در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده درشرع مقدس مجازات سرقت با وجود شرایطی که ماده ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر نموده در مرتبه اول قطع انگشت دست […]