رد ترکه به معنی نپذیرفتن دارائی های شخص متوفی است که البته این امر هم در مورد دارایی های مثبت مانند اموال و املاک متوفی و هم در خصوص دارایی های منفی مانند بدهی و محکومیت های مالی متوفی صدق خواهد نمود .

نوشته‌ها

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه: مفهوم ترکه آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی فقط دارایی […]