روند رسیدگی به سیر قضایی پرونده اطلاق میشود از زمانی که دادخواست در دفاتر خدمات قضایی ثبت می گردد و تا زمانی که پرونده منجر به صدور رای قطعی می شود که ممکن است این امر چندین ماه و یا چندین سال به طوی بیانجامد لیکن باید توجه داشت آنچه بیش از هر چیز مورد توجه است جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد و به عبارتی روندگی رسیدگی در بازه زمان کوتاه تری به نتیجه برسد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره مهریه

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مهریه می بایست در ابتدا تعریف آن مشخص شود مطابق شرع ، مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت آن به همسرش می شود که ممکن است به صورت نقدی و یا اموال اعم از منقول و یا غیرمنقول باشد البته در مواردی نیز هزینه […]