مطابق قانون سند نوشته ای است که به امضای صادر کننده آن رسیده و از دلایل اثباتی می باشد اما سند تجاری صرفا به چک سفته و برات اطلاق می شود .

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه رسید عادی

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه رسید عادی و فاکتور بیان چند نکته ضروری است چرا که در این نوع دادخواست مطالبه ، طلبکار فاقد هرگونه سند تجاری مانند چک و یا سفته می باشد ، باید به این نکته مهم توجه داشت که قانونگذار و محاکم وجود چک و یا سفته در اختیار هر […]