سند نکاح سندی رسمی است که در دفاتر رسمی ازدواج تنظیم می گردد و مطابق قانون عقد نکاح می بایست در دفتر خانه مربوط به ثبت رسمی برسد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره مشاوره حقوقی اجرت المثل

نکاتی درباره اجرت المثل , در خصوص مشاوره حقوقی اجرت المثل می بایست در ابتدا معنی ساده اجرت المثل بیان شود مطابق قانون اجرت به معنای ارزش و دستمزد می باشد مثل هم به معنای همانند و موضوعی مشابه معنی خواهد شد که جمع این دو کلمه به بیان ساده دستمزد انجام مشابه این عمل […]

نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه و یا طلاق از ناحیه زوجه به عنوان مشاوره حقوقی دیگری است که در این خصوص ذکر مواردی ضروری به نظر می رسد در راستای مشاوره طلاق از طرف زوجه باید در ابتدا موارد عسر وحرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره نمود ، عسر و حرج یعنی شرایطی که […]