همانطور که می دانیم نیت همان قصد است اما نیت بیشتر در جرائم کاربرد داشته و عبارت قصد در موضوعات حقوقی و واضح است سوء نیت به نیت ناپاک و نا سالم اطلاق می شود به عنوان مثال پرت کردن شخصی از پشت بام ممکن است سهوی صورت گیرد و در مواردی نیز فرد مجرم با قصد آسیب به دیگری اقدام می نماید در این حالت اقدام او را همراه با سوءنیت دانسته و ااعمال مجازات قانونی خواهد بود .

نوشته‌ها

رای دادگاه در خصوص پولشویی

رای دادگاه در خصوص پولشویی همانطور که در عنوان مشاوره این جرم بیان گردید پولشویی در عمل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که مبالغ تحصیل شده از جرم را به نحوی از پیگیری قضایی خارج می نماید به عبارتی پولشویی عملکردی ماهرانه است که از طریق آن امکان ردیابی مبلغ بدست آمده از جرم […]

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]