شناسنامه به سندی اطلاق می شود که تمام مشخصات سجلی افراد در آن ثبت شده است شناسنامه سند رسمی محسوب و در ادارات ثبت اسناد و احوال تنظیم می شود .

نوشته‌ها

رای در خصوص تغییر نام

رای در خصوص تغییر نام گردشکار خواهان خانم زهرا دادخواستی تحت عنوان تغییرنام به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مطرح نموده و طی آن درخواست تغییر نام کوچک خود از زهرا به نرگس را خواستار شده و دادگاه با توجه به وجود شرایط قانونی دستورات جلسه رسیدگی را صادر نموده و در این راستا جلسه […]