صلاحیت شورای حل اختلاف مطابق مواد ۸۹ قانون شوراهای حل اختلاف تعیین گردیده است که از جمله آن می‌توان به مطالبه وجه نسبت به اموال منقول تا سقف ۲۰ میلیون تومان و دعاوی مالک و مستاجر اشاره نمود.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه چک

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در ابتدا تعریف قانونی چک بیان می گردد ، مطابق قانون صدور چک و قانون تجارت چک برگه ای است که در جهت معاملات و امور بازرگانی به دارنده اجازه برداشت آن را از حساب جاری بانک صادر کننده می‌دهد. مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در متن چک […]