صلاحیت شورای حل اختلاف مطابق مواد ۸۹ قانون شوراهای حل اختلاف تعیین گردیده است که از جمله آن می‌توان به مطالبه وجه نسبت به اموال منقول تا سقف ۲۰ میلیون تومان و دعاوی مالک و مستاجر اشاره نمود.

نوشته‌ها

نکاتی درباره حصر وراثت

نکاتی در خصوص حصر وراثت حصر وراثت همانطور که از معانی کلمات مشخص است حصر وراثت محصور و مشخص کردن تعداد اشخاصی است که از متوفی ارث میبرند.رای که در این خصوص از مرجع صالح صادر میشود،گواهی نام داشته.پس میتوان اینطور بیان کرد که در صورتیکه وراث متوفی بخواهند خود را به عنوان یکی از […]

نکاتی درباره مطالبه وجه چک

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در ابتدا تعریف قانونی چک بیان می گردد ، مطابق قانون صدور چک و قانون تجارت چک برگه ای است که در جهت معاملات و امور بازرگانی به دارنده اجازه برداشت آن را از حساب جاری بانک صادر کننده می‌دهد. مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در متن چک […]