صورت مجلس تفکیکی توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک و بعد از ارائه ی کواهی پایان کار ساختمان صادر میشود. صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه واحد های مستقل و مساحت انها و شماره گذاری انها میپردازد و درمورد مالکیت خصوصی افراد صحبتی نمیکند.

بدیهی است که در صورتی که ملک در مالکیت یک نفر بوده ،قطعات تفکیک شده نیز در مالکیت اوست و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی بوده،قطعات تفکیک شده به نسبت قدرالسهم در مالکیت تمام انهاست .

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی : صورتمجلس تفکیکی مطابق قانون ثبت،صورتجلسه ای است که توسط کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه تنظیم میگردد.طی این صورتمجلس حدود املاک مشخص و تقسیمات در واحد های ساختمانی معین خواهد شد.حتی در صورتمجلس نحوه تقسیم مشاعات ساختمان نیز تعیین میگردد. این دعاوی در مواردی […]