طلاق توافقی

 

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که زوجین نسبت به شرایط و نحوه طلاق اختلافی نداشته و با توافق و رضایت یکدیگر حاضر به جدایی و طلاق هستند . لازم به ذکر است با توجه به امر که طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار دارد طلاق توافقی نیز در واقع طلاقی است به درخواست زوج چرا که رای دادگاه در خصوص طلاق توافقی نیز همان گواهی عدم امکان سازش است .

در مواردی ممکن است طلاق به درخواست زوج باشد در این صورت دادگاه با توجه به این امر که حق طلاق در ید مرد می باشد اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید هرچند که قانون و شرع حق طلاق را به مرد اعطا نموده اما دادگاه از تمایل یا عدم تمایل زوجه به طلاق نیز تحقیق می کند در صورت تمایل زوجه به طلاق ممکن است گواهی عدم امکان سازش تحت عنوان طلاق توافقی صادر شود

نوشته‌ها

نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه و یا طلاق از ناحیه زوجه به عنوان مشاوره حقوقی دیگری است که در این خصوص ذکر مواردی ضروری به نظر می رسد در راستای مشاوره طلاق از طرف زوجه باید در ابتدا موارد عسر وحرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره نمود ، عسر و حرج یعنی شرایطی که […]

نکاتی درباره طلاق توافقی

نکاتی درباره طلاق توافقی : در خصوص مشاوره حقوقی طلاق توافقی باید اینطور بیان نمود این نوع از طلاق به عنوان شایع ترین نوع طلاق در محاکم شناخته می شود چرا که طرفین خارج از دادگاه در خصوص کلیه شرایط و روابط مالی خود از جمله مهریه نفقه اجرت المثل و جهیزیه به صورت کامل […]