عدم رعایت موازین در سه حالت علمی، شرعی و قانونی است .مقصود از موازین شرعی مواردی است که نتنها در قانون جرم است بلکه در شرع هم حرام است.موازین علمی از جمله قوائد و مقرراتی است که بر طبق قانون عدم رعایت ان ها ضمانت اجرای کیفری دارد.موازین علمی نیز شامل اصول علمی است که به طور مثال در حرفه ی پزشکی باید رعایت شود که میتواند اعم از فعل یا ترک فعل باشد .که عدم رعایت این موازین توسط پزشک تحت عنوان بی احتیاطی و بی مبالاتی در قانون مطرح میشود . برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به مطالب مربوطه در سایت مراجه نمایید.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی : در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند. مشاوره حقوقی جرائم پزشکی مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای […]