انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را انتقال مال غیر گویند که اگر این انتقال در قالب عقد بیع باشد فروش مال غیر نامیده میشود.رسیدگی به جرم فروش مال غیر نیازمند طرح شکایت کیفری است که دادگاه صالح جهت رسیدگی به ان دادسرایی است که جرم در حوزه ی ان واقع شده است.

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]