قانون آیین دادرسی

 

به مجموعه قوانین و مقرراتی که به دعاوی و شکایت های قضایی افراد می پردازد و برای حل این دعاوی به کار می رود آیین دادرسی گفته می شود که.
به زبان عامیانه به قوانین موجود درباره ی روند رسیدگی به پرونده و چگونگی ایجاد و طرح دعاوی در محضر دادگاه، قانون آیین دادرسی گفته می شود.
در هر کشوری به نسبت قوانین تصویب شده درمورد آیین دادرسی ، رسیدگی به دعاوی متفاوت می شود و هر کشوری موظف به رعایت قوانین دادرسی می باشد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی :  می بایست ابتدا دعاوی مشابه رفع تصرف تحت عناوین حقوقی و کیفری به اختصار بیان گردد . عنوان مجرمانه کیفری مشابه علاوه بر جرم تصرف عدوانی دو عنوان مجرمانه دیگر ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق نیز قابل طرح شکایت می باشد که مبنای قانونی آن ماده ۶۹۰ […]