به قراردادی که درآن فرد به ازای پرداخت مبلغی ، ملک و یا شیء مورد نظر خود را از فرد مالک آن طبق زمان معینی اجاره کرده و پس از گذشت زمان گفته شده باید آن را برگرداند، به آن قرارداد اجاره  گفته می شود

نوشته‌ها

وکیل الزام به تحویل مورد اجاره

الزام به تحویل مورد اجاره: در دنیای امروزه به دلیل گسترش انواع مختلف عقود اجاره میان مردم، قوانین و مقررات خاصی برای هر نوع از این عقود و قراردادها معین شده که یکی از آنها الزام موجر به تحویل مورد اجاره می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم. الزام موجر به تحویل […]