نوشته‌ها

نکاتی درباره استفاده از سند مجعول

در خصوص مشاوره حقوقی استفاده از سند مجعول میبایست ابتدا اسناد مجعول را تعریف کنیم عناصر و ارکان این جرم را به تفکیک بیان کرده و سپس نحوه رسیدگی به آن را در دادسرا و دادگاه بیان نمایید البته مشخص است . نکاتی درباره استفاده از سند مجعول هدف از ایجاد یک سند جعلی سوء […]