نوشته‌ها

نکاتی درباره فروش مال غیر

قبل از ورود به بحث فروش مال غیر می بایست نکاتی را مورد توجه قرار داد پس برای شروع بحث اول به بررسی نکات کلیدی می پردازیم . نخست : آنکه موضوع جرم فروش مال غیر صرفا مال غیر منقول نبوده و کلیه اموال را شامل می شود پس هر چیزی را که بتوان آنرا […]

نکاتی درباره حصر وراثت

نکاتی در خصوص حصر وراثت حصر وراثت همانطور که از معانی کلمات مشخص است حصر وراثت محصور و مشخص کردن تعداد اشخاصی است که از متوفی ارث میبرند.رای که در این خصوص از مرجع صالح صادر میشود،گواهی نام داشته.پس میتوان اینطور بیان کرد که در صورتیکه وراث متوفی بخواهند خود را به عنوان یکی از […]