نوشته‌ها

تخفیف مجازات تخریب

تخفیف مجازات تخریب : تخریب به معنای از بین بردن و بلا استفاده کردن یک مال است طبق قانون منسوخ قبلی شخصی که به طور عمد هواپیما ، کشتی ، کارخانه و انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل و یا زمین های زراعی و…. که متعلق به شخصی دیگر است را […]