محرومیت دائم از اشتغال جزء مجازات های انتضامی است . مثل محرومیت دائم از شغل وکالت یا محروم دائم از اشتغال دائم به حرفه های پزشکی . عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای توسط پزشکان منجر به مجازات های انتضامی از جمله محرومیت دائم اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته به ان میشود. از جمله موارد این تخلفات عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی و عدم پذیرش بیماران اورژانسی و.. میباشد .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی : در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند. مشاوره حقوقی جرائم پزشکی مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای […]