مدیریت پیمان روشی است که در ان کارفرما شخصی را تعیین میکند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. به این شخص پیمانکار گفته میشود که تعیین روش های اجرای پروژه و استخدام نیروها و..بر عهده ی اوست.

در این روش پیمانکار بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده رادریافت میکند که این هزینه ها معمولا شامل هزینه ی تهیه ی موارد قرارداد و اجرا میباشد . در واقع در این پیمان ،کارفرما سودی به پیمانکار نمیدهد و تنها هزینه های مربوط به اجرای قرارداد را پرداخت میکند که این باعث مدیریت هر چه بهتر هزینه ها و صرفه جویی میشود.

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی : صورتمجلس تفکیکی مطابق قانون ثبت،صورتجلسه ای است که توسط کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه تنظیم میگردد.طی این صورتمجلس حدود املاک مشخص و تقسیمات در واحد های ساختمانی معین خواهد شد.حتی در صورتمجلس نحوه تقسیم مشاعات ساختمان نیز تعیین میگردد. این دعاوی در مواردی […]