مطالبات مالی به طلب و درخواست پس دادن اموال و دارایی و حق گفته می شود و در زبان انگلیسی  financial claims نامیده می شود این کلمه در مورد مسائل و موضوعات میان فرد بدهکار و طلبکار بیان می شود

نوشته‌ها

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]