معامله فضولی معامله ای است که در ان شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله کند بدون انکه نماینده یا مآذون از طرف او باشد.معامله فضولی اعم از عهدی و تملیکی است. سه شخص دخیل در معامله فضولی شامل مالک(مالک واقعی مال)،فضول (کسی که بدون اذن برای دیگری معامله میکند)و اصیل (طرف معامله با فضول)هستند.معامله فضولی غیر نافذ است و با تنفیذ مالک اصلی مال صحیح میشود.

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]