با توجه به این امر که اداره کردن جامعه نیازمند وجود اصناف متعدد است برقراری نظم و رعایت اصول قانونی در هر صنف نیازمند تدوین قواعدی درون صنفی میباشد. اصناف شامل اتحادیه هایی بوده که هر یک از مشاغل میبایست مجوز خود را از ان اتحادیه دریافت و مقررات صنفی ان را بپزیرد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی : در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند. مشاوره حقوقی جرائم پزشکی مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای […]