منفسخ

در مواردی ممکن است در عقد قید گردد با بروز اتفاقی عقد خود به خود از بین برود که در این صورت با حدوث آن ، عقد بدون هیچ پیش شرطی منحل می شود .

این انحلال خود به خودی را منفسخ و یا انفساخ می گویند که هر دو عبارت به کار برده شده در حقوق به یک معنا می باشد .

باید توجه داشت که منفسخ شدن قرارداد بصورت خود به خودی صورت گرفته و اراده طرفین در انجام تعهدات به معنی انعقاد عقد جدید می باشد .

نکات در این زمینه بسیار دقیق و پیچیده است که بررسی آن نیازمند مطالعه کتب حقوقی مربوطه می باشد در مقالعه حاضر تعریفی ساده از منفسخ شدن بیان گردیده است .

نوشته‌ها

نکاتی درباره وکالت بلاعزل

در مقاله حاضر سعی بر آن داشته ایم تا ویژگی های وکالت بلاعزل را مطرح نموده و شرایط و چگونگی از بین بردن وکالت بلاعزل را بیان نماییم . نکاتی درباره وکالت بلاعزل وکالت بلاعزل سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده وطی آن وکیل اختیاراتی را از موکل خود دریافت می‌کنند و […]