نوشته‌ها

هتک حرمت

مفهوم هتک حرمت در ادبيات راجع به هتک حرمت ،حرمت اشخاص به دو گونه تقسيم مي شود : گاهي منظور از حرمت احترامي است كه يك شخص به صرف انسان بودن از آن برخوردار است كه جنبه شخصي و ذاتي دارد و معمولا به (آبرو) تعبير ميشود كه عمدتا جنبه معنوي دارد و تنها اشخاص […]