نشوز به عدم فرمانبرداری زن اطلاق می شود منزل مشترک را ترک نماید و یا از انجام وظایف زوجیت خودداری نماید به حکم دادگاه شناخته می شود بدیهی است دراین صورت زوجه از حق نفقه بی بهره خواهند بود و به عبارتی نشوز در برابر که حق مالی زوجه می باشد قرار می گیرد .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج

در خصوص مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج می توان اینطور بیان نمود با توجه به شرع مقدس طلاق در اختیار مرد بوده و حق آن مختص به زوج می باشد هر زمان می‌توانند از حق خود استفاده و از قید زوجیت خارج شود لیکن این امر بدین معنی نیست که زوجه هیچ حق و […]