به مجموعه قوائدی گفته میشود که با توجه به حرفه و تخصص افراد دسته بندی میشود . به عنوان مثال نظامات حرفه ای وکلای دادگستری مختص خودشان بوده و با نظامات حرفه ای پزشکان متفاوت میباشد و یا نظامات حرفه ای مهندسین ناظر ساختمان با نظامات حرفه ای معمارا و طراحان داخلی ساختمان متفاوت میباشد برخی از این نظامات به صورت قانون ،ایین نامه ،بخشنامه و … به صورت مکتوب درامده و برخی از انها نیز به صورت شفاهی بوده است .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی : در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند. مشاوره حقوقی جرائم پزشکی مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای […]