نمایندگی به معنی نیابت در انجام برخی اقدامات اصول نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی به شخصی حقیقی اعطا میگردد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه چک

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در ابتدا تعریف قانونی چک بیان می گردد ، مطابق قانون صدور چک و قانون تجارت چک برگه ای است که در جهت معاملات و امور بازرگانی به دارنده اجازه برداشت آن را از حساب جاری بانک صادر کننده می‌دهد. مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در متن چک […]